breaking news New

Razpis za podelitev priznanj najboljšim športnikom na območju občine Šoštanj za leto 2022

Športna zveza Šoštanj objavlja razpis za podelitev priznanj najboljšim športnikom na območju občine Šoštanj za leto 2022. Na svečani prireditvi, ki bo v mesecu marcu, bo podeljenih največ 6 priznanj. Rok za oddajo predlogov je 15. februar 2023.

ŠZŠ_Obrazec_za_priznanja_ZV

Upravni odbor Športne zveze Šoštanj na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih ŠZŠ in na podlagi sklepa 4. seje z dne 20. december 2022, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ
ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ
za leto 2022

1. Z namenom popularizacije športne dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov, ekip in društev Športna zveza Šoštanj (v nadaljnjem besedilu ŠZŠ) razglaša in podeljuje priznanja najboljšim posameznikom, ekipam in društvom, ki so športno aktivni na področju Občine Šoštanj.

2. Za dosežene športne uspehe se lahko podelijo priznanja v naslednjih kategorijah:
A priznanje najboljšemu športniku/športnici oz. dvojici;
B priznanje najboljši športni ekipi;
C priznanje perspektivnemu športniku/športnici;
D priznanje perspektivni športni ekipi;
E priznanje športnemu trenerju za strokovno delo;
F priznanje za športno-tekmovalne uspehe v neolimpijskih športih;
G priznanje nadpovprečno uspešnemu članu športnega društva, ki ima stalno bivališče izven Občine Šoštanj;
H priznanje športniku-invalidu oz. ekipi športnih invalidov;
I priznanje športnemu društvu;
J priznanje zaslužnemu športnemu delavcu za organizacijsko delo.

3. Individualni dobitniki priznanj v kategorijah A, C, E, F, H in J morajo imeti stalno bivališče v Občini Šoštanj. Dobitniki priznanj v kategorijah B, D, F in H so lahko ekipe športnih društev s sedežem v Občini Šoštanj. Dobitnik priznanja v kategoriji I je lahko športno društvo s sedežem v Občini Šoštanj. Dobitniki priznanj v kategoriji G so lahko samo posamezniki, ki imajo stalno bivališče izven Občine Šoštanj.

4. Priznanje v kategorijah A, B, C, D, E, F, G in H zajema obdobje koledarskega leta. Priznanji v kategorijah I in J lahko zajemata obdobje koledarskega leta ali daljše časovno obdobje.

5. ŠZŠ vsako leto podeli največ šest (6) priznanj.

6. Za podeljevanje priznanj se upoštevajo še naslednji pogoji:
• v kategorijah A in B se upoštevajo tekmovalni dosežki v olimpijskih panogah, pri tem pa se upošteva nivo tekmovanja (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo oz. sodelovanje v evropskih tekmovanjih, državna prvenstva ter kategorije članov, mladincev, …);
• rezultati v kategorijah A in B se vrednotijo na podlagi primerjalne tekmovalne vrednosti njihovih dosežkov v mednarodnem in državnem merilu, upoštevajoč razvitost, priljubljenost in pomembnost športne panoge tako doma kot v svetu;
• za ekipe (kategorija B) velja, da štejejo 3 ali več članov;
• za športnike (kategorija C) in ekipe (kategorija D) se upoštevajo uvrstitve na področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih ter na tekmovanjih panožnih športnih zvez in mednarodnih tekmovanjih. Priznanji se podeljujeta mladim do vključno 19. leta starosti;
• za športnega trenerja (kategorija E) se dosežki vrednotijo po enakih principih kot za kategorijo A in B;
• za športno-tekmovalne uspehe (kategorija F) se upoštevajo športni dosežki v neolimpijskih panogah;
• v kategoriji G se dosežki vrednotijo po enakih principih kot za kategorijo A in B ali F;
• v kategoriji H se dosežki vrednotijo po enakih principih kot za kategorijo A in B ali F;
• priznanja športnim društvom (kategorija I) se podeljuje za nadpovprečno aktivnost in športne uspehe, pri čemer na ocenitev celovite uspešnosti vplivajo tudi stopnja organiziranosti, amatersko delo, racionalnost delovanja, številčnost članstva ter vsesplošni vtis o izjemni uspešnosti napram drugim podobnim športnim panogam;
• za športne delavce (kategorija J) se upošteva vso organizacijsko delo na področju športa, ki v pozitivni smeri močno izstopa iz povprečja.

7. Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo športna društva, organi ŠZŠ, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, organi Občine Šoštanj, druge organizacije in posamezniki. Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo.

8. Rok za oddajo pisnih predlogov je sreda, 15. februar 2023. Pisne predloge na določenih obrazcih, ki so dostopni na https://sportna-zveza-sostanj.org/, pošljite na naslov:

Športna zveza Šoštanj
Kajuhova cesta 15, 3325 Šoštanj
ali na el. naslov:
info@sportna-zveza-sostanj.org

9. Svečana podelitev priznanj za leto 2022 bo predvidoma v drugi polovici marca 2023. Natančen datum bo določen in javno objavljen vsaj mesec dni prej.

V Šoštanju, 30. decembra 2022

Predsednik ŠZŠ:
Bojan Rotovnik

 

0 Comments

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register