Priznanja ŠZŠ

ŠZŠ
539

Z namenom popularizacije športne dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov, ekip in društev Športna zveza Šoštanj  razglaša in podeljuje priznanja najboljšim posameznikom, ekipam in društvom, ki so športno aktivni na področju Občine Šoštanj.

________________________________________________________________

Na podlagi 19. člena Statuta Športne zveze Šoštanj je Upravni odbor Športne zveze Šoštanj na svoji 7. seji, ki je bila 2. decembra 2003, sprejel


PRAVILNIK O PRIZNANJIH ŠPORTNE ZVEZE ŠOŠTANJ


1.    člen
Z namenom popularizacije športne dejavnosti ter z namenom nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov, ekip in društev, Športna zveza Šoštanj (v nadaljnjem besedilu: ŠZŠ) razglaša in podeljuje priznanja najboljšim posameznikom, ekipam in društvom, ki so športno aktivni na področju Občine Šoštanj.

2.    člen
ŠZŠ določa s tem pravilnikom način, pogoje in druge kriterije, na podlagi katerih se posameznikom, ekipam in društvom na primeren način izreka priznanje za dosežene športne uspehe.

3.    člen
Za dosežene športne uspehe se lahko podelijo priznanja v naslednjih kategorijah:

A.     priznanje najboljšemu športniku/športnici oz. dvojici;
B.     priznanje najboljši športni ekipi;
C.    priznanje perspektivnemu športniku/športnici;
D.    priznanje perspektivni športni ekipi;
E.    priznanje športnemu trenerju za strokovno delo;
F.    priznanje za športno-tekmovalne uspehe v neolimpijskih športih;
G.    priznanje nadpovprečno uspešnemu članu športnega društva, ki ima stalno bivališče izven Občine Šoštanj;
H.    priznanje športniku-invalidu oz. ekipi športnih invalidov;
I.    priznanje športnemu društvu;
J.    priznanje zaslužnemu športnemu delavcu za organizacijsko delo.


4.    člen
Individualni dobitniki priznanj v kategorijah A, C, E, F, H in J morajo imeti stalno bivališče v Občini Šoštanj.
Dobitniki priznanj v kategorijah B, D, F in H so lahko ekipe športnih društev s sedežem v Občini Šoštanj.
Dobitnik priznanja v kategoriji I je lahko športno društvo s sedežem v Občini Šoštanj.
Dobitniki priznanj v kategoriji G so lahko samo posamezniki, ki imajo stalno bivališče izven Občine Šoštanj.

5.    člen
Priznanje v kategorijah A, B, C, D, E, F, G in H zajema obdobje koledarskega leta. Priznanji v kategorijah I in J lahko zajemata obdobje koledarskega leta ali daljše časovno obdobje.
ŠZŠ vsako leto podeli skupno največ šest priznanj.

6.    člen
Za podeljevanje priznanj se upoštevajo še naslednji pogoji:

  • v kategorijah A in B se upoštevajo tekmovalni dosežki v olimpijskih panogah, pri tem pa se upošteva nivo tekmovanja (olimpijske igre, svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo oz. sodelovanje v evropskih tekmovanjih, državna prvenstva ter kategorije članov, mladincev …);
  • rezultati v kategorijah A in B se vrednotijo na podlagi primerjalne tekmovalne vrednosti njihovih dosežkov v mednarodnem in državnem merilu upoštevajoč razvitost, priljubljenost in pomembnost športne panoge tako doma kot v svetu;
  • za ekipe (kategorija B) velja, da štejejo 3 ali več članov;
  • za športnike (kategorija C) in ekipe (kategorija D) se upoštevajo uvrstitve na področnih in državnih šolskih športnih tekmovanjih ter na tekmovanjih panožnih športnih zvez in mednarodnih tekmovanjih. Priznanji se podeljujeta mladim do vključno 19. leta starosti;
  • za športnega trenerja (kategorija E) se dosežki vrednotijo po enakih principih, kot za kategorijo A in B;
  • za športno-tekmovalne uspehe (kategorija F) se upoštevajo športni dosežki v neolimpijskih panogah;
  • v kategoriji G se dosežki vrednotijo po enakih principih, kot za kategorijo A in B ali F;
  • v kategoriji H se dosežki vrednotijo po enakih principih, kot za kategorijo A in B ali F;
  • priznanja športnim društvom (kategorija I) se podeljuje za nadpovprečno aktivnost in športne uspehe, pri čemer na ocenitev celovite uspešnosti vpliva tudi stopnja organiziranosti, amatersko delo, racionalnost delovanja, številčnost članstva ter vsesplošni vtis o izjemni uspešnosti napram drugim podobnim športnim panogam;
  • za športne delavce (kategorija J) se upošteva vso organizacijsko delo na področju športa, ki v pozitivni smeri močno izstopa iz povprečja.


7.    člen
Razpis za podelitev posameznih priznanj javno objavi ŠZŠ praviloma do konca leta za priznanja v tekočem letu. Rok za oddajo pisnih predlogov ne sme biti krajši od 30 dni od dneva javne objave razpisa. Zadnji možni datum oddaje pisnih predlogov določi predsednik ŠZŠ.

Kandidate za posamezna priznanja lahko predlagajo športna društva, organi ŠZŠ, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, organi Občine Šoštanj, druge organizacije in posamezniki. Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu, vsebovati tudi podrobno utemeljitev in ustrezno dokumentacijo.

8.    člen
Strokovno ocenitev predlogov za posamezno priznanje iz 3. člena opravi Strokovni svet ŠZŠ, ki za Upravni odbor ŠZŠ pripravi predlog nagrajencev za posamezno leto. Upravni odbor ŠZŠ sprejme sklep o dobitnikih priznanj ŠZŠ.

Če Strokovni svet ŠZŠ ali Upravni odbor ŠZŠ ugotovita, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev posameznega priznanja, lahko Upravni odbor ŠZŠ sklene, da se posamezno priznanje ne podeli.

Upravni odbor ŠZŠ javno objavi seznam dobitnikov posameznih priznanj iz 3. člena.

9.    člen
O obsegu, vrednosti in obliki nagrajevanja (podelitvi priznanj) vsakokrat odloča Upravni odbor ŠZŠ, pri čemer poskrbi, da so priznanja vsako leto vrednostno in tradicionalno enaka.

10.    člen
Upravni odbor ŠZŠ lahko sklene, da dobitnik posameznega priznanja izgubi pravico do priznanja, če grobo krši splošno veljavne etične in moralne norme ali če na kakršenkoli drug način povzroči večjo škodo športu ali ugledu matičnega športnega društva oz. ŠZŠ.

11.    člen
Upravni odbor ŠZŠ lahko brez javnega razpisa podeli posebno priznanje organizaciji izven ŠZŠ, ki je veliko prispevala k razvoju in popularnosti športa na območju občine Šoštanj.

Priznanja se podelijo skupaj z ostalimi priznanji in dobitniki priznanj se javno objavijo.

12.    člen
Pravilnik se spreminja po enakem postopku, kot je bil sprejet.

13.    člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na seji Upravnega odbora ŠZŠ.

14.    člen
Z dnem začetka veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠZŠ, ki ga je sprejel Upravni odbor ŠZŠ na svoji 4. seji, ki je bila 19. novembra 2002.


V Šoštanju, 2. decembra 2003                           

Predsednik ŠZŠ:

Drago Skornšek